Dữ liệu trực tuyến
Email Marketing
Email Hosting
Virtual Private Server
Cho thuê chỗ đặt máy chủ
Cho thuê máy chủ
Bản quyền phần mềm Parallels
SSL & Bảo mật
Quảng cáo trực tuyến
Thanh toán cước
Thanh toán cước trực tuyến
Thuê kênh internet riêng
Giới thiệu dịch vụ
Giải pháp VPN
Giải pháp VOIP
Giải pháp hội nghị truyền hinh
IPv6 ready
 
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về Email Hosting (trang 5)

18. Làm sao tôi có thể copy thư trong Outlook express t máy tính này sang Outlook express của máy tính khác?

N
ếu Bn mun copy hp thư cài trong Outlook Express t máy tính A sang máy tính B, Bn làm như sau:

- Trên máy A, trong giao din chính ca Outlook Express, Bn chn menu Tools/Options/Maintenance, tiếp đó nhn chn nút Stores Folders. Ca s Store Location hin ra, Bn copy toàn b đường dn ca Folder lưu thư. Tiếp theo, trên thanh Start trên màn hình, Bn chn Run và paste đường dn va copy vào ô Open, nhn OK. Ca s ca thư mc Outlook Express hiện ra, Bn copy tt c các file này và lưu vào mt Folder tùy chn trên máy B (ví d Folder Mail).
- Trên máy B, Bn cn cài li hp thư va copy ca máy A bng cách: Trong giao din chính ca Outlook Express, chn menu File/Import/Messages, ca s Outlook Express hin ra. Bn chn chương trình cài đt tùy ý. Ví d chn Microsoft Outlook Express 6, nhn Next. Trong ca s Import From OE6, chn Import mail from an OE6 store directory, nhn nút OK. Trong ca s Outlook Express Import ch ra đường dn ti v trí lưu Folder Mail trên máy B, nhn Next, chn All folders, nhn Next. Ca s Import messages hin ra cho biết quá trình Import. Khi quá trình Import kết thúc s có thông báo Import complete, nhn Finish đ hoàn tt quá trình này.

19. Tôi đang sử dng mt lúc 2 e-mail khác nhau trên outlook. Tôi mun to ra 2 folder riêng đ cho khi nhn thư thì thư ca hòm nào s vào folder ca hòm đó có được không?

B
n có th to ra 2 folder riêng cho tng hp thư trong Outlook Express bng cách to 2 cách như sau:

Trong giao din chính ca Outlook Express, bn chn Tools/Message Rules/Mail --> ca s xut hin, sau đó bn chn tab Mail chn --> ca s xut hin, Bn đin các thông s trong ca s này như sau:
- Trong ô "Select the Conditions for your rule", Bn tích chn ô "Where the To line contains people", tiếp đó kích vào link "contains people" trong khung "Rule Description" đ đin đa ch hp thư ca Bn.
- Trong ô "Select the Actions for your rule", Bn tích chn ô "Move it to Specified folder", tiếp đó kích vào link "Specified" trong khung "Rule Description" đ chn folder lưu thư.

20. Tôi có 2 email sử dng Outlook Express cài trên cùng mt máy, khi check Outlook Express thì tt c các email đu hin th. Tôi ch mun hp thư ca ai thì người y xem, không xem được hp thư ca người kia?

Đ
s dng hai hp thư trên cùng mt Outlook Express mà vn đm bo tính riêng bit Bn có th s dng chc năng Identities ca Outlook.

Đ to Identities, Bn làm như sau:
- Trong giao din Outlook Express chính ca mt Account bt kỳ, chn menu File/Identities/Add New Identities.
- Ca s New Identities hin ra, Bn nhp tên và click vào ô Require a password đ đt mt khu truy nhp vào Account ca mình.
- Mt ca s khác xut hin hi "Bn có mun chuyn sang Account mi hay không", Bn chn nút Yes.
- Tiếp theo, Bn chn “Create a new Internet mail account”, chn Next và làm theo hướng dn đ cài đt hp thư ca mình.
Sau khi to Identies cho hp thư th nht, Bn tiếp tc to Identities khác cho hp thư th hai. Sau khi to các hp thư trên Outlook Express, đ vào được các hp thư này, Bn vào li mc file và chn , tên các hp thư hin ra, Bn chn tên hp thư mun vào, đánh mt khu và kích chn OK.

 
Câu hỏi thường gặp về Email Hosting (trang 4)

13. Tôi đang dùng Outlook Express. Vì sao tôi nhận được các attach file trong Outlook Express nhưng không th m ra xem và lưu li được?

Nguyên nhân là do bn đã chn chế đ không cho phép m attach file trong Outlook Express. Bn b chế đ này bng cách: Trong giao din chính ca Outlook Express, chn menu Tools/Options/Security b đánh du vào ô “Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus”.

14. Tôi muốn đổi tên hin th ca mail thì phi làm như thế nào?

Nếu bn s dng Outlook Express đ gi nhn mail thì có th thay đi tên hin th theo ý mun ca bn bng cách làm như sau:

M Outlook Express, vào menu Tools/Accounts/Mail/Properties . Trong thGeneral , bn gõ tên hin th theo ý mun vào phn "Name".

15. Tôi muốn lưu các thư trong Outlook Express?

Đ backup mail trong MS. Outlook bn làm như sau:

- Vào thư mc: C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Microsoft Outlook sau đó copy file outlook.pst vào một thư mc backup ca bn.
- Đ phc hi li mail trong Outlook bn vào File/Import and Export ... trong Outlook và chn file outlook.pst mà bn đã backup đ khôi phc li mail.

16. Tôi muốn xóa thư t trên mng vì hp thư ca tôi nhiu thư quá?

Đ
xóa mail bn có th thc hin như sau: Bn truy cp vào đa ch check mail qua web. Ti đó, bn nhp tên truy cp và mt khu đ đăng nhp vào hp thư ca bn. Khi đã truy nhp được vào hp thư, Bn xóa bt các thư trong folder Inbox và SentMail, xóa hết các thư trong folder Delete.

17. Tôi đang dùng phần mm Outlook Express đ gi nhn thư. Hp thư ca tôi nhn nhiu thư qung cáo, thư đính kèm file có cha virus khiến cho vic nhn thư rt khó. Vy phi làm thế nào?

Ph
n mm gi nhn thư đin t Outlook Express cung cp tính năng chn và lc thư đ ngăn không nhn các bc thư gi đến ngoài ý mun. Bn có th làm như sau:

T giao din chính ca Outlook Express chn Tools/Message Rules/Mail/New. Ti ca s th nht Select the condition for your rule : Bạn chọn đánh dấu vào các trường cần thiết để ở cửa sổ thứ ba Rule Description mô tả đặc điểm của các bức thư rác không muốn nhận. Tại cửa sổ thứ hai Select the action for your rule chọn đánh dấu Delete it from server. Sau đó nhn Apply now.
Bn cn cp nht thường xuyên đc đim ca các thư rác vì chúng hay thay đi tên, đa ch hoc subject. Đng thi hn chế vic đ l tên hp thư, chng hn như khai báo đa ch email trên các Website nước ngoài.

 
Câu hỏi thường gặp về Email Hosting (trang 3)

10. Xin cho biết cách đt chế đ t đng phân loi thư trong Outlook Express?

B
n có th to ra các folder cha thư mà bn mun phân loi ngoài nhng folder có sn ca Outlook Express bng cách m vào thc đơn File ca Outlook Express, sau đó chn Folder. Bạn có th đt tên ca folder sao cho d nh và gn vi mc đích lc thư (ví d nhng thư do các website hc tiếng Anh vn gi thư hàng ngày cho bn, bn có th đt tên Folder là English).

Sau khi đã to được folder, bn vào thc đơn --> (Trong Outlook Express phiên bn 4.0 là vào thc đơn --> và có cùng phương pháp lc thư). Trong ca s , bn bm vào nút New đ thiết lp mt b lc.
Trong ca s , phn 1 s gm các gi ý đ nhn dng thư, tuỳ theo thư gi đến có đc đim nhn dng thế nào (người gi, tiêu đ thư, người nhn hoc các ký t đc bit khác), phn 2 s là thao tác vi các thư đã được nhn dng như: chuyn vào Folder, copy vào mt folder, xoá, gi chuyn tiếp,... Tuỳ theo nhu cu phân loi và qun lý thư mà bn thiết lp các b lc và các thao tác t đng cho Outlook Express.
Sau khi đã thiết lp xong b lc, bm nút OK đ xác nhn các tham s cho b lc. Nếu có nhiu b lc, bn cũng có th đt tên gi nh cho tng b lc đ d dàng tìm thy khi mun sa đi hoc xoá b lc.

11. Chúng tôi chỉ có mt máy tính dùng chung Outlook Express đ gi nhn email. Có cách nào gi được bí mật thông tin không?

Vi Outlook Express 4.0 thì không nhưng vi Outlook Express phiên bn 5.0 tr lên s giúp bn làm được điu này. Tính năng Identities cho phép bn to to ra các Profiles và password riêng, ch khi nào bn gõ đúng password ca bn thì giao din chính ca Outlook Experess 5.0 mi được m, lúc này bn có th gi và nhn thư mi hoc xem li các thư cũ trong Inbox. Đ thc hin được điu này bn làm như sau:

- Trong ca s giao din chính ca Outlook Express 5.0 bn chn menu File/Identities/Add New Identity. Trong ca s New Ident bn gõ tên cho profile ca bn (Ví d: support) --> Click chut đ chn dòng "Ask me for a password when I start" --> Trong ca s Enter password, bn gõ vào Password mà bn t chn hai ln vào các dòng New Password và Confim New Password --> Ok --> xut hin ca s "Do you want to switch to support now" --> chn Yes đ khai báo các thông s v email ca bn.
- Sau khi khai báo thành công, profile và password s qun lý hp thư ca bn, nhưng đ profile và password có hiu lc khi vào Outlook Experess thì mi ln thoát khi Outlook Express bn phi nh Logoff profile.

12. Tôi có sử dng Outlook Express đ check mail nhưng sau đó tôi truy cp vào webmail thì không thy có mail nào. Tôi phi làm gì đ checkmail cả OE và webmail?

Đ có th va check mail bng phn mm Outlook Express va check mail qua web bn thc hin như sau:

M Outlook Express --> chn Tools/Email Account . Tiếp theo chn Mail sau đó chn Propertites. Trong ca s Properties chn Advanced sau đó click chn vào mc Leave a copy of messages on server. Click Ok --> Close.
Như vy, sau này bn va có th check mail bng phn mm Outlook va có th check mail qua web.
 
Câu hỏi thường gặp về Email Hosting (trang 2)

4. Mailing List là gì?

Mailing List là mt danh sách các đa ch e-mail được tp hp theo 1 ch đ nào đó, ví d như đa ch e-mail ca 1 câu lc b, ca 1 công ty, ca 1 tp hp người có cùng s quan tâm ti 1 vn đ nào đó,... Khi bn tham gia vào 1 mailing list, bn có th gi e-mail ca mình ti toàn b các thành viên trong danh sách cũng như nhn được e-mail ca tt c các thành viên còn li tham gia trong danh sách đó.

5. Webmail là gì?

Webmail là h
thng cung cp các dch v E-mail (nhn mail, gi mail, lc mail) thông qua 1 Website nào đó trên mng Internet.

6. Khai báo để gi và nhn mail từ 1 POP3 E-mail trong Outlook Express?

B
n cn phi có ti thiu các thông s sau:

- Đa ch POP3 E-mail (ví d: tennhanvien@ tencongty.com.vn).
- Account truy cp bao gm Username và Password.
- POP3 Server (ví d: mail.tencongty.com.vn)
- SMTP Server (ví d: mail.tencongty.com.vn)

7. Những s c thường gp khi nhn và gửi mail là gì?

Nh
n và gi thông tin qua email là hình thc vô cùng thun tin, tuy nhiên đôi khi cũng gp phi mt s s c như: gõ sai đa ch, nghn mng, virus..., Khi có s c xin vui lòng liên h vi nhân viên k thut h tr ca chúng tôi.

8. Tránh nhận Virus bng cách nào? Nhng mail như thế nào thì không nên mở?

Tránh m
nhng email l và có file đính kèm (attach). Trước khi m các Mail này bn nên thn trng. Quét virus trước khi download xung máy mình.

9. Tôi muốn s dng Outlook Express đ gi/nhn thư?

Hướng dẫn cài đặt tài khoản Email trên Outlook Express (Download tại đây).
 
Câu hỏi thường gặp về Email Hosting (trang 1)


1. Email là gì???

Email là mt thut ng trong tiếng Anh, dch sang tiếng Vit có nghĩa là thư đin t. Thay vì ni dung thư ca bn được viết lên giy và chuyn đi qua đường bưu đin thì email được lưu dưới dng các tp văn bn trong máy tính và được chuyn đi qua đường Internet.

2. Lợi ích của email?

Tc đ cao: Vì email được chuyn qua đường Internet dưới dng các tín hiu đin nên tc đ di chuyn ca email gn như là tc thi. Vi các bc thư tín bình thường, bn có th phi mt mt vài ngày đ thư có th ti được đa ch cn thiết nhưng vi email, sau cú click chut vào nút gi thư, người nhn đã có th đc được ni dung thư ca bn gi cho h.

Chi phí r: Vi các thư tín bình thường, bn phi tn mt khon chi phí khá ln khi gi các bc thư ca mình đi. Còn vi email, bn ch tn mt khon phí rt nh đ kết ni internet cùng vi chi phí cho dch v email ca bn. Bn cũng có th dùng dch v email min phí. Khi đó chi phí ca bn cho các bc thư hu như không đáng k.
Không có khong cách: Vi email, người nhn cho dù xa bn na vòng trái đt hay ngay cùng phòng làm vic vi bn, vic gi và nhn thư cũng đu được thc hin gn như ngay lp tc. Và chi phí cho các bc thư đó cũng đu r như nhau.

3. Địa chỉ e-mail?

Đa ch E-mail (E-mail Address) là 1 đnh danh trên Internet cho phép người s dng Internet nhn biết được chính xác người cn liên h, giao dch, trao đi thông tin và ra lnh gi các thông đip, tài liu, hình nh (E-mail message) ti đnh danh này. Đa ch E-mail bao gi cũng bao gm 2 phn:
- Phn tên min qun lý đa ch E-mail này. Ví d: hcmc.netnam.vn
- Phn tên chính ca đa ch e-mail, đ phân bit vi các đa ch E-mail khác do cùng 1 tên min qun lý. Ví d: info hay support
Gia 2 phn ca đa ch e-mail liên kết bi du @
Tên 1 đa ch e-mail đy đ s là: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 
Trang chủ | Dữ liệu trực tuyến | Cáp quang (FTTH) | Thuê kênh internet riêng | Liên hệ

Designed by NetNam HCMC

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần NetNam
Điện thoại: +84-8-3911 8200. Fax: +84-8-3911 8201
Địa chỉ: Lầu 3 & 4 – 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 01, TP.HCM
Website: www.hcmc.netnam.vn - Email: vas-sg@netnam.vn